Verslag algemene ledenvergadering 21 april 2016 in het HCO.

Door 21 april 2016Jaarstukken

Aanwezig: 24 leden.

Bericht van verhindering van de dames Nysingh-Munk, Vermeulen-Bongaerts, Zwiers en Gombert en de heren Sloet, Wispelwey, Banck en Dop.

 

Voorzitter Henja van Nieukerken opent de vergadering, die aanvankelijk in de Vrolijkheid zou worden gehouden. Het HCO noemt zij het ‘clubhuis’ van de vereniging. Sinds kort vergadert het bestuur er ook. De voorzitter stelt vast dat het wel goed gaat met de vereniging en dat er ook sprake is van een stijgende lijn voor wat betreft het ledental. De bijeenkomsten in Waanders in de Broeren, onze supertijdschriften, de toegankelijkheid van de website, het gemak waarmee nieuwe leden kunnen worden aangemeld, de quiz ‘Ken je Zwolle’ en het actieve bestuur leveren een dynamische Zwolse Historische Vereniging op. De voorzitter memoreert dat in het afgelopen jaar Jan Borst, medeoprichter van de ZHV en erelid Ben Kam zijn overleden en dat wij hen met respect en waardering herdenken. Voor wat betreft het nieuwe seizoen werkt het bestuur in samenwerking met de andere deelnemers van het erfgoedplatform aan een spetterend programma. De openingsavond op 7 oktober, georganiseerd door de ZHV, wordt een klapper. De quiz ‘Ken je Zwolle’ wordt herhaald, er is intensief contact met zusterverenigingen met betrekking tot de internationale Hanzedagen die volgend jaar in Kampen worden gehouden en er zijn plannen voor een Historische Atlas van Zwolle. Wellicht kunnen er ook stadswandelingen worden gehouden onder leiding van ons lid Albert Veld, door de voorzitter de beste stadsgids van Zwolle genoemd. Een wens van het bestuur is dat er naast de werkgroep industrieel cultureel erfgoed meer van dergelijke ‘interessegroepen’ komen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, historische panden en buurten of wijken.

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 april 2015 wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld.

Het jaarverslag van de secretaris levert eveneens geen op- en of aanmerkingen op. Annet Bootsma, eindredacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift, geeft een kort verslag van de 32e jaargang. We geven volgens haar een mooi en kwalitatief sterk blad uit, waarbij de redactie de lat vrij hoog legt. Dat betekent wel dat het een hele opgave is om dit niveau elke keer weer te handhaven. De redactie streeft naar een gevarieerd aanbod van artikelen, waarbij ook naar een verbinding met het heden wordt gezocht. Het afgelopen jaar verschenen geen themanummers. De redactie mag zich verheugen op een flink aanbod van kopij. Het eerste nummer van dit jaar verschijnt een dezer dagen en staat voor een belangrijk deel in het teken van de koninklijke bezoeken die Zwolle heeft gekend. Dit natuurlijk vanwege de Koningsdag die in Zwolle wordt gevierd.

Naar aanleiding van het verslag van Annet Bootsma wijst A. Bredenhoff op de nog niet zo lang geleden verschenen biografie van Johan Schotman, oud-directeur van het Provinciaal Overijssels Museum. Volgens hem zou het een artikel in het tijdschrift op kunnen leveren. Dat geldt volgens W.J. Porte ook voor het stoomgemaal in Mastenbroek, dat volgend jaar 160 jaar bestaat, uniek in zijn soort is en van betekenis voor Stadshagen.

Penningmeester Hilbert van der Zwaag geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De volgens hem niet erg ingewikkelde jaarrekening laat een negatief saldo van 380 euro zien. Volgens de penningmeester geen reden voor bezorgdheid. De vereniging heeft immers een vermogen van zo’n 25.000 euro. Maar negatieve resultaten moeten niet structureel zijn. Hij maakt bekend, dat onze vereniging uit de nalatenschap van erelid Ben Kam een legaat van 1.250 euro heeft gekregen, wat met een applaus en waardering wordt begroet. Het bedrag wordt pas in de jaarrekening 2016 verwerkt. Het financieel verslag levert een opmerking van A. Bredenhoff op met betrekking tot de nogal cryptische omschrijving in de zin over de betaling van de contributie door nieuwe leden. De penningmeester belooft de betreffende zin aan te passen.

De kascontrolecommissie, die bestond uit de heren H. Harms en G. Banck, heeft de boeken onderzocht, in goede orde aangetroffen en geen afwijkingen vastgesteld. Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid en de penningmeester voor het beheer wordt door de vergadering aangenomen. Helaas kon geen der leden van de commissie het verslag komen toelichten. Hans Harms was verhinderd, Gerrit Banck is plotseling met een ernstige ziekte in het ziekenhuis opgenomen. Dat betekent, dat hij ook niet beschikbaar is voor de nieuwe kascontrolecommissie. De vergadering gaat ermee akkoord, dat Harms in afwijking van de regels nog een jaar lid van de commissie blijft. Omdat geen van de aanwezigen zich beschikbaar stelt, gaat het bestuur op zoek naar een tweede lid voor de commissie.

Bij de bestuursverkiezing prijst de voorzitter de vertrekkende secretaris Steven ten Veen voor de manier waarop hij zijn rol in het bestuur heeft gespeeld. ‘Steven weet alles en kent iedereen’, aldus Henja van Neukerken. Ten Veen werd op 17 april 2005 lid is van het bestuur, twee jaar later secretaris en in 2010 lid van de redactie van het tijdschrift. Die laatste functie blijft hij overigens vervullen. De vertrekkende secretaris bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wijst er op, dat wat hij ooit in een beleidsnotitie heeft geschreven – één procent van de Zwollenaren lid van de Zwolse Historische Vereniging – het streven moet blijven.

Het voorstel van het bestuur om in de vacature die door het vertrekt van Ten Veen ontstaat Johan Teunis te benoemen wordt door de vergadering met applaus goedgekeurd.

De rondvraag levert geen vragen op, waarna de voorzitter de vergadering sluit.