Jaarverslag 2016 en Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

Door 3 maart 2017september 2nd, 2020Jaarstukken

Jaarverslag 2016

Het bestuur van de Zwolse Historische Vereniging (ZHV) bestond in 2016 uit Henja van Nieukerken (voorzitter), Hilbert van der Zwaag ( penningmeester), Steven ten Veen (secretaris), Jan Kam en Jan Gulkers (leden). Steven ten Veen en Jan Gulikers traden tussentijd af en werden vervangen door Johan Teunis (secretaris) en Annet Bootsma – van Hulten (lid ). Het bestuur kwam in 2016 in zes bestuursvergadering bijeen.

Op de algemene ledenvergadering ( ALV) van 21 april 2016 werd Johan Teunis met algemene stemmen gekozen tot secretaris als opvolger van Steven ten Veen. Door plotseling vertrek van Jan Gulikers was Annet Bootsma bereid zijn plaats in te nemen. Het bestuur heeft toen besloten niet te wachten op een statutaire benoeming. De bereidwilligheid van Annet Bootsma als lid toetreden tot het bestuur was voor het bestuur een te grote kans. Annet is al jaren actief als eindredacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift ( ZHT) en daarmee een dragende persoonlijkheid binnen de ZHV.

Tijdens een etentje werden Jan Gulikers en Steven ten Veen door het bestuur nogmaals bedankt voor hun jaren van inzet voor onze vereniging.

Voor het bestuur zijn de volgende data van aftreden van kracht; Hilbert van der Zwaag 2020, Johan Teunis 2020, Annet Bootsma 2020, Jan Kam 2019 en Henja van Nieukerken 2017.

Het bestuur stelt de leden voor in te stemmen met:

-Henja van Nieukerken te herbenoemen als voorzitter van de ZHV.

– Met terugwerkende kracht Annet Bootsma te benoemen tot bestuurslid ZHV.

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar gebogen hoe een dreigend structureel tekort af te wenden. Door het kritisch tegen het licht houden van de kosten rond het ZHT, door vooral penningmeester Hilbert van der Zwaag, is er op korte termijn geen reden de contributie te verhogen. Het is al weer 14 jaar geleden dat een laatste verhoging plaatsvond. Er komt ongetwijfeld een tijd dat de contributie wel verhoogd moet worden. Bij een verhoging moet men als richtlijn denken aan een lidmaatschap dat 30 Euro per jaar gaat kosten.

De ZHV is sinds de oprichting in 2014 lid van het Erfgoedplatform Zwolle. Voorzitter Henja van Nieukerken vertegenwoordigt onze vereniging in het platform, coördineert daar activiteiten en is daar aanspreekpunt voor alle deelnemers en de lokale politiek

Onder de titel ‘ verhalen in Zwolle ‘ worden bij Waanders in de Broeren bijeenkomsten georganiseerd, die zich in een grote belangstelling van het publiek mogen verheugen. De ZHV organiseerde het afgelopen jaar op 7 oktober een lezing over de Barones en de Dominee. Dr. Wim Coster vertelde uit zijn boek over de verboden liefde in de 19de eeuw tussen barones Van Dedem en dominee Van Rijn in Zwolle.

Tijdens de Open Monumentendag op de tweede zaterdag in 2016 was de ZHV ook een actief deelnemer. In de Groote Sociëteit kon men informatie inwinnen over de ZHV en de geschiedenis van de Groote Sociëteit. Dit leverde een respectabel aantal nieuwe leden op.

De redactie van het Zwols Historisch Tijdschrift (ZHT) bestond uit Annet Bootsma (eindredacteur), Lydie van Dijk, Wim Huijsmans, Frank Inklaar, Harry Stalknecht, Steven ten Veen en Jan van de Wetering.

Ook in 2016 verschenen weer vier uitgebreide afleveringen van het Zwols Historisch Tijdschrift. Naar aanleiding van het bezoek van de Koninklijke familie aan Zwolle op Koningsdag was er in het eerste nummer veel aandacht voor eerdere Koninklijke bezoeken aan de stad. Opmerkelijke artikelen daarin vormden ook de vondst van de kaak van Thomas a Kempis in een Benedictijner klooster in Frankrijk en de beschrijving van een geval van matchfixing in de jaren dertig bij PEC. Niets nieuws onder de zon. Ook in het tweede nummer werd aangehaakt bij de actualiteit, Zwolse Olympiërs stonden daarin centraal. Het eerste exemplaar werd begin juli in ontvangst genomen door Nico Rienks, bij stralend weer in de passende ambiance van het clubhuis van de Zwolse Roei- en Zeilvereniging aan het Zwartewater, een erg leuke en geslaagde bijeenkomst. In nummer drie ook een actueel thema, de Moderne Devotie, een van de drie onderwerpen die tot leidende ‘verhaallijnen’ van Zwolle zijn uitgeroepen. De vraag of het ideaaltypische beeld dat van deze beweging nu uitgedragen wordt terecht is, werd in het ZHT aan de orde gesteld. Nummer drie kon ook dit jaar tijdens de door de ZHV georganiseerde Erfgoedavond bij Waanders in de Broeren gepresenteerd worden; in dit tijdschrift werd ook aandacht besteed aan de affaire van ‘de barones en de dominee’, tevens het thema van de avond. In nummer vier tenslotte een uitvoerig portret van Jan ter Pelkwijk, een man waarvan iedereen de naam kent maar wiens verdiensten in de vergetelheid geraakt zijn.

De werkgroep Zwols Industrieel Erfgoed bestond uit Marcel Overbeek (coördinator), Maarten de Graad, Miriam Schneiders, Toine Poelman en Hans Wijdeveld.

Het Erfgoedplatform Zwolle en daarmee de ZHV, was betrokken bij de totstandkoming rapportages/adviesnota’s over Museale samenwerking Zwolle, bij de rapportage van LaGroup achteraf. De voorzitter van de ZHV gaf toen aan dat zij de keuze voor drie onderwerpen Verhalen over Zwolle mager vindt, de Hanze, Moderne Devotie en Democratie. Zwolle was zeker bij dat laatste onderwerp slechts zijdelings bij betrokken. Er zijn over de ontwikkeling van Zwolle belangrijker verhalen te vertellen. Dat deed en doet de ZHV in het ZHT en het Erfgoedplatform Zwolle.

De voorzitter van de ZHV heeft kennisgenomen van de adviesnota, een uitwerking van de rapportage van LaGroup, van de door de gemeente Zwolle aangestelde kwartiermaker. Het doel was hier inschattend op te reageren in de geest van de doelstellingen van de ZHV. Onze voorzitter kwam o.a. tot de volgende conclusie / opmerkingen: Het Stedelijk Museum kan niet helemaal worden opgedoekt want daar ligt het echte verhaal van Zwolle. Wel kan het verhaal misschien beter en toegankelijker worden geëtaleerd. De voorzitter is van mening dat de nieuwbouw van het museum niet moet worden verkocht. De nieuwbouw moet beschikbaar blijven als tentoonstellingsruimte. Cultuurdragers als het team Archeologie zoeken dringend expositieruimte. De vraag of het Erfgoedplatform, dus ook de ZHV, wil deelnemen in de Adviesraad programmering “Het verhaal van Zwolle” speelt in 2017

Het aantal leden is de laatste jaren ondanks de groei van onze stad ongeveer gelijk gebleven. Het leden aantal blijft de aandacht van het bestuur houden.

Ledenaantal ZHV: 2014/751, 2015 /755, 2016 /763.

Secretaris ZHV, 3 Maart 2017