ZWOLSE HISTORISCHE VERENIGING
JAARREKENING 2016
Balans
Omschrijving              2015          2016 omschrijving             2015          2016
Tegoed r/c              3955          5439 Vermogen          25823        25443
Spaarrekening            24502        21502 nog te betalen             3526          3128
nog te ontvangen                513            678 verlies               379            952
Balanstotaal            28970        27619 Balanstotaal          28970        27619
Resultatenrekening realisatie 2016 Begroting 2016 begroting 2017
Contributies 18713 19500 18700
Losse verkoop 869 1000 870
Advertenties 886 1050 880
rente 95 150 100
Diversen Sponsoring 1378 550 250
Totaal

Uitgaven

21.941,00 22250 20800
Tijdschrift 16.002,00 15000 12650
Porto 2302 3000 2500
Ledenactiviteiten 350 100
Promotieactiviteiten 635 150 400
Administratiekosten 243 300 250
Bestuurskosten 116 200 120
Publish Impuls 3410 2800 3350
Diversen 185 150
Reservering nwe activiteiiten 450 280
Totaal                                    22893 22250 19800
verlies/winst                  verl.. 952 0 winst 1000

Toelichting op het exploitatieresultaat van de ZHV 2016

Het exploitatieresultaat eindigt in 2016 met een negatief saldo van EUR 952. Het exploitatieresultaat in 2015 eindigde nog op negatief EUR 380.

Het verlies zou zijn uitgekomen op EUR 2.200 als niet in 2016 een legaat van ons overleden erelid Dr. Kam groot EUR 1.250 zou zijn bijgeschreven op onze bankrekening (zie onder diversen EUR 1.370)

Twee factoren hadden nogal wat invloed gehad op dit verslechterde resultaat van in feite EUR.2.200

De post contributies was begroot op 19.500. De realisatie (EUR 18.712) was bijna EUR 800 lager. Het leden- aantal nam in 2016 per saldo niet toe met 50 personen maar slechts met 10 personen, dit ondanks extra inspanningen aan de kant van de vereniging. Het laten groeien van het aantal betalende abonnementen houdt een hoge prioriteit.

De post tijdschrift (opmaak tijdschrift en het drukken daarvan) overschreed met EUR 1.000 het budget, omdat een paar tijdschriften wat dikker waren uitgevoerd dan gemiddeld. Maar duidelijk is dat we, ook wanneer we binnen het budget blijven werken, in principe jaarlijks met een verlies van omstreeks EUR 1.000 blijven werken als we geen maatregelen nemen.

Dit zo zijnde staan 4 opties open:

  1. De contributie wordt verhoogd
  2. We proberen de inkomsten te verhogen door meer leden te werven
  3. We proberen de exploitatiekosten te verlagen (denk aan de drukkosten respectievelijk de opmaakkosten van ons tijdschrift)
  4. Een combinatie van de maatregelen A. B. en C.

De binnen het bestuur over deze alternatieven gevoerde discussie heeft er toe geleid dat de drukkosten en opmaakkosten tegen het licht zijn gehouden en daarover onderhandelingen zijn gevoerd met betrokken partijen. Dit heeft geleid tot een structurele verlaging van deze kosten van ca. EUR 2.500 op jaarbasis. In de begroting van 2017 vinden we deze gerealiseerde prijsverlaging terug in het in de begroting voor 2017 begrote bedrag van EUR 12.650 (was EUR 15.000 , zie onder “tijdschrift”) aan druk- en opmaakkosten.

Gelijktijdig met de bijstelling van de begrote contributie inkomsten van EUR 19.500 naar een meer realistisch niveau van EUR 18.700 denken we 2017 te kunnen afsluiten met een positief resultaat van ca. EUR 1.000.

Hiermede denken we de noodzaak van een contributie verhoging vooralsnog op de lange baan te kunnen schuiven (al sinds 2003 hebben we de contributie op het bestaande niveau per lid van EUR 25 kunnen handhaven). Het werven van nieuwe leden blijft echter onveranderd een hoge prioriteit houden.

Komt u een potentieel nieuw lid tegen (en laten wij allen daaronder onze schouders zetten): adviseer hem of haar; Ga naar:

Maart 2017, penningmeester Hilbert J.G. van der Zwaag


 

Jaarverslag 2016 en Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

 

Jaarverslag 2016

Het bestuur van de Zwolse Historische Vereniging (ZHV) bestond in 2016 uit Henja van Nieukerken (voorzitter), Hilbert van der Zwaag ( penningmeester), Steven ten Veen (secretaris), Jan Kam en Jan Gulkers (leden). Steven ten Veen en Jan Gulikers traden tussentijd af en werden vervangen door Johan Teunis (secretaris) en Annet Bootsma – van Hulten (lid ). Het bestuur kwam in 2016 in zes bestuursvergadering bijeen.

Op de algemene ledenvergadering ( ALV) van 21 april 2016 werd Johan Teunis met algemene stemmen gekozen tot secretaris als opvolger van Steven ten Veen. Door plotseling vertrek van Jan Gulikers was Annet Bootsma bereid zijn plaats in te nemen. Het bestuur heeft toen besloten niet te wachten op een statutaire benoeming. De bereidwilligheid van Annet Bootsma als lid toetreden tot het bestuur was voor het bestuur een te grote kans. Annet is al jaren actief als eindredacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift ( ZHT) en daarmee een dragende persoonlijkheid binnen de ZHV.

Tijdens een etentje werden Jan Gulikers en Steven ten Veen door het bestuur nogmaals bedankt voor hun jaren van inzet voor onze vereniging.

Voor het bestuur zijn de volgende data van aftreden van kracht; Hilbert van der Zwaag 2020, Johan Teunis 2020, Annet Bootsma 2020, Jan Kam 2019 en Henja van Nieukerken 2017.

Het bestuur stelt de leden voor in te stemmen met:

-Henja van Nieukerken te herbenoemen als voorzitter van de ZHV.

– Met terugwerkende kracht Annet Bootsma te benoemen tot bestuurslid ZHV.

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar gebogen hoe een dreigend structureel tekort af te wenden. Door het kritisch tegen het licht houden van de kosten rond het ZHT, door vooral penningmeester Hilbert van der Zwaag, is er op korte termijn geen reden de contributie te verhogen. Het is al weer 14 jaar geleden dat een laatste verhoging plaatsvond. Er komt ongetwijfeld een tijd dat de contributie wel verhoogd moet worden. Bij een verhoging moet men als richtlijn denken aan een lidmaatschap dat 30 Euro per jaar gaat kosten.

De ZHV is sinds de oprichting in 2014 lid van het Erfgoedplatform Zwolle. Voorzitter Henja van Nieukerken vertegenwoordigt onze vereniging in het platform, coördineert daar activiteiten en is daar aanspreekpunt voor alle deelnemers en de lokale politiek

Onder de titel ‘ verhalen in Zwolle ‘ worden bij Waanders in de Broeren bijeenkomsten georganiseerd, die zich in een grote belangstelling van het publiek mogen verheugen. De ZHV organiseerde het afgelopen jaar op 7 oktober een lezing over de Barones en de Dominee. Dr. Wim Coster vertelde uit zijn boek over de verboden liefde in de 19de eeuw tussen barones Van Dedem en dominee Van Rijn in Zwolle.

Tijdens de Open Monumentendag op de tweede zaterdag in 2016 was de ZHV ook een actief deelnemer. In de Groote Sociëteit kon men informatie inwinnen over de ZHV en de geschiedenis van de Groote Sociëteit. Dit leverde een respectabel aantal nieuwe leden op.

De redactie van het Zwols Historisch Tijdschrift (ZHT) bestond uit Annet Bootsma (eindredacteur), Lydie van Dijk, Wim Huijsmans, Frank Inklaar, Harry Stalknecht, Steven ten Veen en Jan van de Wetering.

Ook in 2016 verschenen weer vier uitgebreide afleveringen van het Zwols Historisch Tijdschrift. Naar aanleiding van het bezoek van de Koninklijke familie aan Zwolle op Koningsdag was er in het eerste nummer veel aandacht voor eerdere Koninklijke bezoeken aan de stad. Opmerkelijke artikelen daarin vormden ook de vondst van de kaak van Thomas a Kempis in een Benedictijner klooster in Frankrijk en de beschrijving van een geval van matchfixing in de jaren dertig bij PEC. Niets nieuws onder de zon. Ook in het tweede nummer werd aangehaakt bij de actualiteit, Zwolse Olympiërs stonden daarin centraal. Het eerste exemplaar werd begin juli in ontvangst genomen door Nico Rienks, bij stralend weer in de passende ambiance van het clubhuis van de Zwolse Roei- en Zeilvereniging aan het Zwartewater, een erg leuke en geslaagde bijeenkomst. In nummer drie ook een actueel thema, de Moderne Devotie, een van de drie onderwerpen die tot leidende ‘verhaallijnen’ van Zwolle zijn uitgeroepen. De vraag of het ideaaltypische beeld dat van deze beweging nu uitgedragen wordt terecht is, werd in het ZHT aan de orde gesteld. Nummer drie kon ook dit jaar tijdens de door de ZHV georganiseerde Erfgoedavond bij Waanders in de Broeren gepresenteerd worden; in dit tijdschrift werd ook aandacht besteed aan de affaire van ‘de barones en de dominee’, tevens het thema van de avond. In nummer vier tenslotte een uitvoerig portret van Jan ter Pelkwijk, een man waarvan iedereen de naam kent maar wiens verdiensten in de vergetelheid geraakt zijn.

De werkgroep Zwols Industrieel Erfgoed bestond uit Marcel Overbeek (coördinator), Maarten de Graad, Miriam Schneiders, Toine Poelman en Hans Wijdeveld.

Het Erfgoedplatform Zwolle en daarmee de ZHV, was betrokken bij de totstandkoming rapportages/adviesnota’s over Museale samenwerking Zwolle, bij de rapportage van LaGroup achteraf. De voorzitter van de ZHV gaf toen aan dat zij de keuze voor drie onderwerpen Verhalen over Zwolle mager vindt, de Hanze, Moderne Devotie en Democratie. Zwolle was zeker bij dat laatste onderwerp slechts zijdelings bij betrokken. Er zijn over de ontwikkeling van Zwolle belangrijker verhalen te vertellen. Dat deed en doet de ZHV in het ZHT en het Erfgoedplatform Zwolle.

De voorzitter van de ZHV heeft kennisgenomen van de adviesnota, een uitwerking van de rapportage van LaGroup, van de door de gemeente Zwolle aangestelde kwartiermaker. Het doel was hier inschattend op te reageren in de geest van de doelstellingen van de ZHV. Onze voorzitter kwam o.a. tot de volgende conclusie / opmerkingen: Het Stedelijk Museum kan niet helemaal worden opgedoekt want daar ligt het echte verhaal van Zwolle. Wel kan het verhaal misschien beter en toegankelijker worden geëtaleerd. De voorzitter is van mening dat de nieuwbouw van het museum niet moet worden verkocht. De nieuwbouw moet beschikbaar blijven als tentoonstellingsruimte. Cultuurdragers als het team Archeologie zoeken dringend expositieruimte. De vraag of het Erfgoedplatform, dus ook de ZHV, wil deelnemen in de Adviesraad programmering “Het verhaal van Zwolle” speelt in 2017

Het aantal leden is de laatste jaren ondanks de groei van onze stad ongeveer gelijk gebleven. Het leden aantal blijft de aandacht van het bestuur houden.

Ledenaantal ZHV: 2014/751, 2015 /755, 2016 /763.

Secretaris ZHV, 3 Maart 2017

 

 


Verslag algemene ledenvergadering 21 april 2016 in het HCO.

 Aanwezig: 24 leden.

Bericht van verhindering van de dames Nysingh-Munk, Vermeulen-Bongaerts, Zwiers en Gombert en de heren Sloet, Wispelwey, Banck en Dop.

 

Voorzitter Henja van Nieukerken opent de vergadering, die aanvankelijk in de Vrolijkheid zou worden gehouden. Het HCO noemt zij het ‘clubhuis’ van de vereniging. Sinds kort vergadert het bestuur er ook. De voorzitter stelt vast dat het wel goed gaat met de vereniging en dat er ook sprake is van een stijgende lijn voor wat betreft het ledental. De bijeenkomsten in Waanders in de Broeren, onze supertijdschriften, de toegankelijkheid van de website, het gemak waarmee nieuwe leden kunnen worden aangemeld, de quiz ‘Ken je Zwolle’ en het actieve bestuur leveren een dynamische Zwolse Historische Vereniging op. De voorzitter memoreert dat in het afgelopen jaar Jan Borst, medeoprichter van de ZHV en erelid Ben Kam zijn overleden en dat wij hen met respect en waardering herdenken. Voor wat betreft het nieuwe seizoen werkt het bestuur in samenwerking met de andere deelnemers van het erfgoedplatform aan een spetterend programma. De openingsavond op 7 oktober, georganiseerd door de ZHV, wordt een klapper. De quiz ‘Ken je Zwolle’ wordt herhaald, er is intensief contact met zusterverenigingen met betrekking tot de internationale Hanzedagen die volgend jaar in Kampen worden gehouden en er zijn plannen voor een Historische Atlas van Zwolle. Wellicht kunnen er ook stadswandelingen worden gehouden onder leiding van ons lid Albert Veld, door de voorzitter de beste stadsgids van Zwolle genoemd. Een wens van het bestuur is dat er naast de werkgroep industrieel cultureel erfgoed meer van dergelijke ‘interessegroepen’ komen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, historische panden en buurten of wijken.

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 april 2015 wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld.

Het jaarverslag van de secretaris levert eveneens geen op- en of aanmerkingen op. Annet Bootsma, eindredacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift, geeft een kort verslag van de 32e jaargang. We geven volgens haar een mooi en kwalitatief sterk blad uit, waarbij de redactie de lat vrij hoog legt. Dat betekent wel dat het een hele opgave is om dit niveau elke keer weer te handhaven. De redactie streeft naar een gevarieerd aanbod van artikelen, waarbij ook naar een verbinding met het heden wordt gezocht. Het afgelopen jaar verschenen geen themanummers. De redactie mag zich verheugen op een flink aanbod van kopij. Het eerste nummer van dit jaar verschijnt een dezer dagen en staat voor een belangrijk deel in het teken van de koninklijke bezoeken die Zwolle heeft gekend. Dit natuurlijk vanwege de Koningsdag die in Zwolle wordt gevierd.

Naar aanleiding van het verslag van Annet Bootsma wijst A. Bredenhoff op de nog niet zo lang geleden verschenen biografie van Johan Schotman, oud-directeur van het Provinciaal Overijssels Museum. Volgens hem zou het een artikel in het tijdschrift op kunnen leveren. Dat geldt volgens W.J. Porte ook voor het stoomgemaal in Mastenbroek, dat volgend jaar 160 jaar bestaat, uniek in zijn soort is en van betekenis voor Stadshagen.

Penningmeester Hilbert van der Zwaag geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De volgens hem niet erg ingewikkelde jaarrekening laat een negatief saldo van 380 euro zien. Volgens de penningmeester geen reden voor bezorgdheid. De vereniging heeft immers een vermogen van zo’n 25.000 euro. Maar negatieve resultaten moeten niet structureel zijn. Hij maakt bekend, dat onze vereniging uit de nalatenschap van erelid Ben Kam een legaat van 1.250 euro heeft gekregen, wat met een applaus en waardering wordt begroet. Het bedrag wordt pas in de jaarrekening 2016 verwerkt. Het financieel verslag levert een opmerking van A. Bredenhoff op met betrekking tot de nogal cryptische omschrijving in de zin over de betaling van de contributie door nieuwe leden. De penningmeester belooft de betreffende zin aan te passen.

De kascontrolecommissie, die bestond uit de heren H. Harms en G. Banck, heeft de boeken onderzocht, in goede orde aangetroffen en geen afwijkingen vastgesteld. Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid en de penningmeester voor het beheer wordt door de vergadering aangenomen. Helaas kon geen der leden van de commissie het verslag komen toelichten. Hans Harms was verhinderd, Gerrit Banck is plotseling met een ernstige ziekte in het ziekenhuis opgenomen. Dat betekent, dat hij ook niet beschikbaar is voor de nieuwe kascontrolecommissie. De vergadering gaat ermee akkoord, dat Harms in afwijking van de regels nog een jaar lid van de commissie blijft. Omdat geen van de aanwezigen zich beschikbaar stelt, gaat het bestuur op zoek naar een tweede lid voor de commissie.

Bij de bestuursverkiezing prijst de voorzitter de vertrekkende secretaris Steven ten Veen voor de manier waarop hij zijn rol in het bestuur heeft gespeeld. ‘Steven weet alles en kent iedereen’, aldus Henja van Neukerken. Ten Veen werd op 17 april 2005 lid is van het bestuur, twee jaar later secretaris en in 2010 lid van de redactie van het tijdschrift. Die laatste functie blijft hij overigens vervullen. De vertrekkende secretaris bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wijst er op, dat wat hij ooit in een beleidsnotitie heeft geschreven – één procent van de Zwollenaren lid van de Zwolse Historische Vereniging – het streven moet blijven.

Het voorstel van het bestuur om in de vacature die door het vertrekt van Ten Veen ontstaat Johan Teunis te benoemen wordt door de vergadering met applaus goedgekeurd.

De rondvraag levert geen vragen op, waarna de voorzitter de vergadering sluit.