ZWOLSE HISTORISCHE VERENIGING
JAARREKENING 2016
Balans
Omschrijving              2015          2016 omschrijving             2015          2016
Tegoed r/c              3955          5439 Vermogen          25823        25443
Spaarrekening            24502        21502 nog te betalen             3526          3128
nog te ontvangen                513            678 verlies               379            952
Balanstotaal            28970        27619 Balanstotaal          28970        27619
Resultatenrekening realisatie 2016 Begroting 2016 begroting 2017
Contributies 18713 19500 18700
Losse verkoop 869 1000 870
Advertenties 886 1050 880
rente 95 150 100
Diversen Sponsoring 1378 550 250
Totaal

Uitgaven

21.941,00 22250 20800
Tijdschrift 16.002,00 15000 12650
Porto 2302 3000 2500
Ledenactiviteiten 350 100
Promotieactiviteiten 635 150 400
Administratiekosten 243 300 250
Bestuurskosten 116 200 120
Publish Impuls 3410 2800 3350
Diversen 185 150
Reservering nwe activiteiiten 450 280
Totaal                                    22893 22250 19800
verlies/winst                  verl.. 952 0 winst 1000

 


Toelichting op het exploitatieresultaat van de ZHV 2016

Het exploitatieresultaat eindigt in 2016 met een negatief saldo van EUR 952. Het exploitatieresultaat in 2015 eindigde nog op negatief EUR 380.

Het verlies zou zijn uitgekomen op EUR 2.200 als niet in 2016 een legaat van ons overleden erelid Dr. Kam groot EUR 1.250 zou zijn bijgeschreven op onze bankrekening (zie onder diversen EUR 1.370)

Twee factoren hadden nogal wat invloed gehad op dit verslechterde resultaat van in feite EUR.2.200

De post contributies was begroot op 19.500. De realisatie (EUR 18.712) was bijna EUR 800 lager. Het leden- aantal nam in 2016 per saldo niet toe met 50 personen maar slechts met 10 personen, dit ondanks extra inspanningen aan de kant van de vereniging. Het laten groeien van het aantal betalende abonnementen houdt een hoge prioriteit.

De post tijdschrift (opmaak tijdschrift en het drukken daarvan) overschreed met EUR 1.000 het budget, omdat een paar tijdschriften wat dikker waren uitgevoerd dan gemiddeld. Maar duidelijk is dat we, ook wanneer we binnen het budget blijven werken, in principe jaarlijks met een verlies van omstreeks EUR 1.000 blijven werken als we geen maatregelen nemen.

Dit zo zijnde staan 4 opties open:

  1. De contributie wordt verhoogd
  2. We proberen de inkomsten te verhogen door meer leden te werven
  3. We proberen de exploitatiekosten te verlagen (denk aan de drukkosten respectievelijk de opmaakkosten van ons tijdschrift)
  4. Een combinatie van de maatregelen A. B. en C.

De binnen het bestuur over deze alternatieven gevoerde discussie heeft er toe geleid dat de drukkosten en opmaakkosten tegen het licht zijn gehouden en daarover onderhandelingen zijn gevoerd met betrokken partijen. Dit heeft geleid tot een structurele verlaging van deze kosten van ca. EUR 2.500 op jaarbasis. In de begroting van 2017 vinden we deze gerealiseerde prijsverlaging terug in het in de begroting voor 2017 begrote bedrag van EUR 12.650 (was EUR 15.000 , zie onder “tijdschrift”) aan druk- en opmaakkosten.

Gelijktijdig met de bijstelling van de begrote contributie inkomsten van EUR 19.500 naar een meer realistisch niveau van EUR 18.700 denken we 2017 te kunnen afsluiten met een positief resultaat van ca. EUR 1.000.

Hiermede denken we de noodzaak van een contributie verhoging vooralsnog op de lange baan te kunnen schuiven (al sinds 2003 hebben we de contributie op het bestaande niveau per lid van EUR 25 kunnen handhaven). Het werven van nieuwe leden blijft echter onveranderd een hoge prioriteit houden.

Komt u een potentieel nieuw lid tegen (en laten wij allen daaronder onze schouders zetten): adviseer hem of haar; Ga naar:

Maart 2017, penningmeester Hilbert J.G. van der Zwaag